Hier vindt u de vertelroosters voor het schooljaar 2023-2024:

Bijbelrooster groep 1 en 2

Bijbelrooster groep 3 en 4

Bijbelrooster groep 5 en 6

Bijbelrooster groep 7

Bijbelrooster groep 8


Als school gebruiken we voor Bijbelse geschiedenis de methode 'Hoor het Woord'.

Hoor het Woord is een godsdienstmethode voor alle groepen van het basisonderwijs, vooral gericht op het protestant-christelijke en reformatorisch onderwijs.

In de kring van het protestants-christelijk en reformatorisch onderwijs zijn de laatste decennia belangrijke hulpmiddelen verschenen. Leren en leven vormt een grondig fundament voor de bijbellessen, met gedegen exegese en betrouwbare geloofsleer. Bijbelonderwijs in reformatorisch perspectief geeft daarbij een schat aan algemene theologische en didactische aanwijzingen voor leerkrachten en zet een onderwijskundig kader neer.

Hoor het Woord is geschreven rond een aantal richtinggevende uitgangspunten:
Oog voor heel de Schrift: Bij een godsdienstmethode is de Bijbel de allerbelangrijkste bron. Het Woord kan mensen wijs maken tot zaligheid en het is nuttig tot lering (2 Tim. 3:15,16). Heel de Schrift is Gods Woord, heel de Schrift komt aan bod en heel de Schrift is nuttig.
Oog voor heilsfeiten en heilslijnen: Een ordelijke behandeling van de bijbelse stof en een evenwichtige benadering van heilsfeiten is van groot belang. Heilsfeiten, zoals de christelijke feestdagen, komen uitgebreid aan bod. De chronologische en heilshistorische lijn blijft zo duidelijk mogelijk staan, waardoor de Bijbel op een eerlijke manier wordt benaderd.
Oog voor het verleden: We staan in een rijke traditie, waarin al eeuwenlang getracht wordt om het bijbelse gedachtegoed aan het volgende geslacht door te geven. Daaraan wil deze methode ook een bijdrage leveren door oog te hebben voor belijdenissen, oog voor kerk- en zendingsgeschiedenis, oog voor de kerk en oog voor de betrouwbaarheid van onze bronnen.
Oog voor het heden: In de moderne maatschappij komt het christelijk geloof vaak op de laatste plaats. Daarom zijn de lessen zo gemaakt dat de leerkracht de bijbelse boodschap kan vertellen op een manier die de kinderen van nu aanspreekt.
Oog voor alle kinderen: Bij de godsdienstles heeft de leerkracht de opdracht om het Woord van God heel dicht bij het hart van de kinderen te brengen. Het is de pinksteropdracht om het Evangelie te brengen aan elk mens in zijn eigen taal. De leerkracht heeft tot taak om dit te doen in de taal van het kind, rekening houdend met de leeftijd en het bevattingsvermogen (Hand. 2:8, Spr. 22:6)
Oog voor de leerkracht: De leerkracht is de spil van het godsdienstonderwijs. Hij of zij staat voor de uiteindelijke opdracht om het Woord door te geven. Deze methode wil de leerkracht maximaal steunen bij deze taak.
Oog voor de ouders: Ook de ouders zijn geïnteresseerd in het godsdienstonderwijs. De methode wijst op mogelijkheden om hen eenvoudig op de hoogte te houden van wat er op school gebeurt.
Oog voor elkaar: Het gaat bij godsdienstonderwijs om de persoonlijke verhouding tot de Heere. Maar het is ook fijn om met elkaar een aantal zaken te doen, zoals samen zingen, of samen bidden.