De medezeggenschapsraad

In de medezeggenschapsraad bespreken ouders en personeelsleden belangrijke aangelegenheden van de school. Taken en verantwoordelijkheden zijn vastgelegd in een reglement. Belangrijke besluiten van de directie / het bestuur behoeven instemming van deze raad, zoals bijvoorbeeld: het schoolplan, het schoolondersteuningsprofiel, alle regels op het gebied van veiligheid en gezondheid en het beleid met betrekking tot ondersteunende werkzaamheden verricht door ouders.
Bij andere besluiten moet het bestuur de raad om advies vragen, zoals bijvoorbeeld: bij het besteden van middelen die de school ontvangt, het deelnemen aan onderwijskundige experimenten, de taakverdeling op school, de vakantieregeling, het toelatingsbeleid, enz.      

Oudergeleding:
 

  
   
   Mevr. J. Bakker - op 't Hof
   Dhr. W.J.H. van de Werken
    Mevr. M. Reinders - Biesheuvel

Klikt u hier om een informatiebrochure voor ouders te bekijken.


Personeelsgeleding:

   Mevr. K. de Bode
  Mevr. E. de Jong - van Heteren 
  Mevr. A. van der Neut 


Klik hier voor het communicatieplan.