Leerlingenzorg

Op de KWS streven we ernaar om alle leerlingen de beste begeleiding te bieden. Uiteraard doen we dat in nauwe samenwerking met u als ouders. Hier op de website beschrijven we in het kort hoe we de leerlingenzorg inrichten. Bij aanvullende vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk altijd contact opnemen met ons als school. We helpen u graag verder!

De zorg aan het jonge kind
Onze jongste leerlingen starten hun schoolloopbaan na hun vierde verjaardag. Er zijn leerlingen die aan het begin van het schooljaar in groep 1 starten, andere kinderen starten op een later tijdstip in het jaar. Niet alle leerlingen volgen daardoor een even lange periode de lessen in groep 1. Hierin kunnen verschillen zijn van meerdere maanden. Toch is het niet zo dat leerlingen die niet een heel schooljaar het onderwijs in groep 1 hebben gevolgd, per definitie nog een jaar in deze groep zullen blijven. Een dergelijk besluit wordt per leerling afgewogen, waarbij de ontwikkeling van het kind de belangrijkste indicator is.


Vanaf de eerste schooldag worden de kleuters op meerdere ontwikkelingsgebieden gevolgd om hun ontwikkeling goed in kaart te brengen en waar nodig te interveniëren. De resultaten worden in een ontwikkelingsprofiel vastgelegd.  Wilt u meer uitleg over de 'leerlijnen', klik dan hier voor alle doelen die wij gedurende de kleuterperiode observeren. Ook worden op de gebieden van taal-denken en rekenen-denken toetsen uit het CITO-leerlingvolgsysteem afgenomen. Gedurende de kleuterperiode ontstaat zo een beeld van de ontwikkeling van de leerling. 

Leerlingenzorg in de midden- en bovenbouw
Ook na de kleuterperiode wordt de ontwikkeling van de leerlingen zo goed mogelijk gevolgd, zowel sociaal-emotioneel als cognitief. Uiteraard monitoren wij de ontwikkeling van leerlingen in de lessen die dagelijks gegeven worden, maar daarnaast maken we gebruik van verschillende instrumenten om in kaart te brengen hoe het met de leerlingen gaat. Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen te volgen, gebruiken we het instrument 'VISEO'. Leerlingen en leerkrachten vullen een vragenlijst in hoe het met de leerling gaat in de klas en op school. Om de cognitieve ontwikkeling te monitoren, gebruiken we methodetoetsen en toetsen van het CITO-leerlingvolgsysteem. Het gebruik van deze instrumenten heeft een signalerende functie. Op basis van deze gegevens kunnen we leerlingen zo goed als mogelijk begeleiden in hun ontwikkeling. We kunnen leerlingen bijvoorbeeld extra zorg bieden door middel van begeleiding van een onderwijsassistent, deelname aan de plusklas, of begeleiding van de begaafdheidsspecialist. 

Verschillen tussen leerlingen / ster-niveaus
Iedere leerling is anders en is gezegend met specifieke talenten. In ons onderwijs proberen we hier zo goed als mogelijk rekening mee te houden. 
Tijdens het geven van onze reken-, taal- en spellingslessen worden de leerlingen van groep 3 t/m 8 in niveaus ingedeeld. 

*-niveau: de leerlingen die de leerstof met uitgebreide instructie volgen
**-niveau: de leerlingen die de leerstof met meer instructie volgen 
***-niveau: de leerlingen die de leerstof met minimale instructie volgen


Het doel van deze sterrengroepen is niet om te stigmatiseren, maar wel om begeleiding te bieden op het juiste niveau.  Een leerling met een *-niveau is niets minder dan een leerling met een ***-niveau. Wel heeft de leerling extra uitleg nodig en dat is helemaal niet erg. We helpen de leerlingen hier graag mee! De leerlingen die op het *-ster niveau zijn ingedeeld, volgen veelal een uitgebreidere instructie waarbij wél het onderwerp van de les gelijk is, maar de moeilijkheidsgraad van de verwerkingsstof eenvoudiger.  Voor de leerlingen in de groepen 6 t/m 8 wordt de leerstof, indien nodig, vertraagd aangeboden. 
 
Om aan verdere verschillen tussen leerlingen tegemoet te komen, maken we bijvoorbeeld gebruik van verrijken en compacten van de lesstof voor sterke leerlingen. Ook hebben we een plusklas in de midden- en bovenbouw, waar leerlingen extra worden uitgedaagd. Voor leerlingen die praktisch zijn ingesteld, gaan we in de bovenbouw vaker aan de slag met een doelgerichte, praktische opdracht, zoals figuurzagen. Het doel is om alle leerlingen zo goed als mogelijk voor te bereiden op zowel het Voortgezet Onderwijs als de maatschappij. 

Passend onderwijs
Vanaf 1 augustus 2014 hebben alle basisscholen de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Omdat scholen dit niet alleen kunnen, zijn alle scholen aangesloten bij een samenwerkingsverband. Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Berséba. Samen met het samenwerkingsverband willen we de beste oplossing zoeken voor al onze (zorg)leerlingen.

Onze school heeft een centrale rol in het tegemoetkomen aan de ontwikkelbehoeften van kinderen. Hiervoor is een ondersteuningsprofiel opgesteld. U kunt dit profiel op de website van de school vinden of op school inzien. In dit profiel is te lezen op welke wijze we de begeleiding van leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning onze school heeft. 


Een van de vormen van passend onderwijs, is onderwijs aan leerlingen met dyslexie. Als school hebben we een flyer gemaakt met recente informatie over dyslexie en informatie hoe we de ondersteuning voor deze leerlingen vormgeven.