Ouderraad

Een bijdrage van de ouders aan het schoolgebeuren is hartelijk welkom, daarom kunnen ouders van leerlingen kan gevraagd worden zitting te nemen in de ouderraad. De ouderraad bestaat uit ten minste zeven leden, waarbij gestreefd wordt naar een samenstelling die een afspiegeling is van de kerkelijke achtergrond van de ouders.

Alleen zij kunnen lid zijn van de ouderraad, die:
  • Schriftelijk verklaren onvoorwaardelijk in te stemmen met de grondslag en doelstelling van de Vereniging "Een School met de Bijbel" en bij al hun werkzaamheden als zodanig in overeenstemming hiermee zullen handelen.
  • Geen deel uitmaken van, noch in dienst zijn van het bevoegd gezag, ook niet hun echtgenoten;
  • Ten minste één kind hebben, dat gedurende ten minste zes maanden aaneengesloten als leerling de school bezoekt

Uit één gezin kan niet meer dan één ouder lid zijn van de ouderraad.
De ouderraad heeft als doel het overleg tussen het bevoegd gezag en de ouders én de betrokkenheid van de ouders bij het functioneren van de school te bevorderen. Hierbij kan gedacht worden aan:

  • Het verstrekken van adviezen omtrent activiteiten die binnen de school georganiseerd worden.
  • Behulpzaam zijn bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan het schoolgebouw en schoolplein.
  • Hand- en spandiensten verlenen bij het organiseren en uitvoeren van verschillende activiteiten op school.
  • Organiseren van schoonmaakavonden.

In de ouderraad hebben de volgende ouders zitting:

Dhr. G.H. Hak
voorzitter

Mevr. A.C. van Wingerden-Baggerman
secretaresse
 
Dhr. H.C. Venderbos
Mevr. L. Egas - van Aken
Mevr. C. Speksnijder - van Wingerden
Mevr. J.H. Maat - van Dronkelaar               
Dhr. P. Meerkerk
Dhr. W. den Hartog
Mevr. K. Meerkerk