De medezeggenschapsraad

             

Notulen vergadering september 2019
Op deze eerste vergadering heten we dhr. van de Werken hartelijk welkom als nieuw lid van de oudergeleding. We stellen ons aan elkaar voor. We zijn blij dat dhr. de Jong zijn plaats in de oudergeleding nog even wil verlengen, zolang de plotseling ontstane vacature nog niet is vervuld. Er wordt een groepsfoto gemaakt voor op de website.

Dhr. Brauns geeft de actuele stand van zaken door rondom schoolse zaken.
Het schoolplan wordt goedgekeurd en ondertekend door een lid van de personeels- en de oudergeleding.
We staan uitgebreid stil bij het jaarplan 2019/2020. Dhr. Brauns licht toe en beantwoordt vragen.
Onze nieuwe voorzitter wordt mevr. S. Blom. Er is, door het vertrek van mevr. Versluis, ruimte gekomen voor een nieuw lid in de oudergeleding. Hiervoor zullen zo spoedig mogelijk verkiezingen uitgeschreven worden.
Verder worden er nog wat technische en zakelijke dingen besproken.

We kunnen terugzien op een fijne eerste vergadering, waarin we met elkaar op een positieve manier het belang van de school hebben kunnen dienen.
 

Notulen vergadering november 2019

Op deze tweede vergadering vergaderen we het eerste deel samen met de ouderraad. De ouderraad en de medezeggenschapsraad delen met elkaar wat het takenpakket van beide organen is en spreken samen over het voortzetten en borgen van een goede samenwerking. Daarna gaan we verder vergaderen met alleen de MR. We heten mevr. Bakker hartelijk welkom als nieuw lid van de oudergeleding. Dhr. Brauns geeft de actuele stand van zaken door rondom schoolse zaken. Het nieuwe regelement van de MR wordt bekrachtigd. Ook wordt ingestemd met het schoolondersteuningsprofiel. Vervolgens wordt ingestemd met het ouderhulpdocument. We kunnen terugzien op een fijne vergadering, waarin we met elkaar op een positieve manier het belang van de school hebben kunnen dienen. 

Notulen vergadering januari 2020
Tijdens de derde MR-vergadering, op dinsdag 14 januari 2020, vragen weer heel wat zaken onze aandacht, ons advies en onze instemming. Dhr. Brauns deelt ons de actuele stand van zaken mee rondom schoolse zaken. Hij geeft een toelichting op de begroting 2020. Er is sprake van een goed weerstandsvermogen en een riante financiële positie. Tevens neemt hij met ons het Risico Inventarisatie en Evaluatieprofiel door. Er blijken, naast nog lopende zaken al veel zaken te zijn afgerond. We spreken grondig met elkaar over het nieuwe personeelshandboek. Vragen over taakbeleid en werktijdsfactor worden beantwoord en toegelicht door dhr. Brauns. Op de volgende vergadering zal dit punt nogmaals ter tafel komen omdat instemming vereist is en een gedeelte van de personeelsgeleding deze avond wegens ziekte verhinderd is. In het voorgestelde vakantierooster 2020-2021 komt mogelijk nog een kleine wijziging. We geven een positief advies. We kijken terug op een zinvolle vergadering! 

Notulen vergadering juni 2020
Sinds lange tijd hebben we weer een MR-vergadering gehad. Na de opening wordt vol overgave gestart aan de drukke agenda. Vincent heeft enkele mededelingen vanuit de directie. Daarna wordt instemming gegeven voor het nieuwe personeelshandboek. Vervolgens geeft Vincent een introductie over het nieuwe taakbeleidsplan Cupella. Zo kan de directie de taken binnen de school (samen met collega's) eerlijk verdelen. Ook wordt er een update gedeeld over het veiligheidsprotocol. Er wordt ingestemd met de formatie voor het schooljaar 2020/2021. De meldcode wordt doorgenomen, evenals de schoolgids. We bespreken met elkaar de 'coronatijd': de tijd waarin de school al dan niet gedeeltelijk gesloten was. We kijken terug op een roerige tijd. We zijn dankbaar dat de situatie nu minder ernstig geworden is. De leerkrachten geven aan dat ze blij zijn om te merken hoe goed de ouders en de kinderen de situatie én het schoolwerk thuis hebben opgepakt. De ouders geven aan dat alles goed geregeld werd vanuit de KWS. Vooral de vertellingen spraken aan en gaven structuur aan de dagindeling. Gelukkig mag de school weer helemaal open zijn en daar zijn we allen heel blij mee. Willem Jan sluit de avond met ons.

Oudergeleding:

  Mevr. S. Blom - Tromp (voorzitter)
   
Mevr. J.C. Bakker-op 't Hof
   
 Dhr. W.J. van de Werken

Klikt u hier om een informatiebrochure voor ouders te bekijken.

 

Personeelsgeleding:

 Dhr. N. den Breejen
 Mevr. A. Van der Neut
 Mevr. E. van HeterenKlik hier voor het communicatieplan.